سیمان گستر امیران

02133488818

با مـا در تمـاس باشـید

بلوک

فاقد دیدگاه

آجر سفالی

آجر سفالی
آجر سفالی آجر سفالی نوعی بلوک است که برای ساخت دیوارها، سنگفرش ها و سایر عناصر در بنایی استفاده می شود. اصطلاح آجر به درستی به یک بلوک متشکل از خاک رس خشک شده اشاره می کند ، اما اکنون ...
mweb_ahan